Koncepcja pracy przedszkola – aktualizacja

KONCEPCJA PRACY
SAMORZĄDOWEJ PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  NR 7
W KĘTACH

 

Staramy się tworzyć miejsce przyjazne dzieciom i ich Rodzicom, gdzie każde dziecko jest ważne, a jego potrzeby zauważone

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy w tym w szczególności w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz Statucie SPWP nr 7 w Kętach.

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej placówki i analizą oczekiwań jakim powinno sprostać dobre przedszkole.

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA      

1) Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

2) Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.

3) Doskonalenie, jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.

4) Zarządzanie zapewniające sprawne funkcjonowanie przedszkola.

 

O PRZEDSZKOLU

Przedszkole mieszczące się przy ul. Żwirki i Wigury 15 „A” w Kętach rozpoczęło swoją działalność 01.04. 1973 roku. Zostało wybudowane przez ówczesny Zakład Metali Lekkich w Kętach jako przedszkole zakładowe. Od 1991 r. organem prowadzącym jest Gmina Kęty. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie. Przedszkole mieści się w wolnostojącym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród przedszkolny i piękne, wielofunkcyjne, duże, jasne sale zabaw dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Dwie sale znajdują się na parterze a trzy na pierwszym piętrze. Ponadto przedszkole posiada wygodną, dużą szatnię, gabinet logopedyczny, pomieszczenia biurowe, zaplecze kuchenne i sanitarne. Budynek i ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe oraz dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W przedszkolu funkcjonuje 7 grup – w tym 2 grupy integracyjne.  Zatrudnionych jest 13 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli wspomagających (oligofrenopedagodzy), a także nauczyciel jęz. angielskiego, religii, psycholog, logopeda oraz rehabilitant. Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne oraz pogłębia i poszerza swoje umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego. Przedszkole zatrudnia także 12 pracowników administracji i obsługi. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku od godz.6.30 do 16.30. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie w godzinach od 7.00 do 12.00. Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nasze przedszkole zapewnia dzieciom optymalne, bezpieczne warunki wszechstronnego rozwoju, zgodnie z ich potencjałem i możliwościami, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, atrakcyjną ofertę zajęć. Podstawową formą aktywności dzieci jest zabawa. Dzięki niej i własnym doświadczeniom przedszkolaki zdobywają wiedzę i umiejętności. Wszystkie dzieci traktowane są podmiotowo i indywidualnie. Nasze dzieci są akceptowane, kochane, obdarzane szacunkiem. Organizujemy zajęcia w grupach, zespołach, indywidualne. Zachęcamy dzieci do samodzielnego planowania dnia. Stawiamy na wielozmyslowe poznanie otaczającej rzeczywistości. Oferujemy naszym wychowankom zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji: matematycznej, komunikacyjnej, językowej, artystycznej, w tym zajęcia umuzykalniające, warsztaty plastyczne. Prowadzimy działania wychowawcze, proekologiczne i prozdrowotne. Nauczyciele w pracy z dziećmi korzystają z wielu metod psychologicznych i pedagogicznych. Są to m.in. elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metody Dobrego Startu – M. Bogdanowicz, metoda – Pedagogika Zabawy, wybrane techniki relaksacyjne, elementy metody C.Orffa oraz metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, a także elementy muzykoterapii, bajkoterapii.

Integrujemy nasze działania z oczekiwaniami Rodziców oraz zapraszamy ich do uczestnictwa w zajęciach otwartych, warsztatach oraz do wspólnego świętowania.

Placówka może się poszczycić wieloma dyplomami i certyfikatami za udział wychowanków w różnorodnych konkursach i przeglądach, realizacjach dodatkowych programów. Nasze osiągnięcia oraz ciekawe wydarzenia z życia przedszkola promujemy poprzez stronę internetową oraz media lokalne.

 

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU MA PRAWO DO:

 • Życia i rozwoju,
 • Uczestniczenia we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole.
 • Wyrażania swojego zdania, swoich uczuć,
 •  Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • Spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą
 • Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
 • Wspólnoty w grupie
 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 • Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia
 • Nauki, informacji, badania i eksperymentowania
 • Nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw
 • Doświadczania konsekwencji swojego zachowania
 • Zdrowego żywienia

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLA

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Święto Przedszkolaka
 • Święto Drzewa
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Andrzejkowe wróżby
 • Wigilijni
 • Mikołajki
 • Jasełka
 • Bal karnawałowy
 • Zielony Dzień na powitanie wiosny
 • Akcja „Na niebiesko dla autyzmu”
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Mamy i Taty
 • Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Dzień Dziecka
 • Piknik Rodzinny
 • Akcja „Bezpieczny Przedszkolak nad wodą”
 • Uroczyste zakończenie edukacji przedszkolnej
 • Wycieczki

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze dzieci osiągają sukcesy i są bardzo dobrze przygotowane do następnego etapu edukacji. Są niezwykle pomysłowe, rozśpiewane, roztańczone, mają bogaty słownik, rysują, malują oraz posiadają niepohamowany głód wiedzy.

 • Spełniamy oczekiwania dzieci, Rodziców, pracowników przedszkola, środowiska lokalnego;
 • Zapewniamy bezpieczeństwo i akceptację każdemu dziecku Każde dziecko jest traktowane indywidualne i podmiotowo;
 • Tworzymy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka podczas realizacji wymagań podstawy programowej i w innych działaniach;
 • Kształtujemy u dzieci wiarę we własne możliwości, rozwijamy w nich optymizm                        i poczucie własnej wartości;
 • W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych;
 • Podejmujemy działania rozwijające i uatrakcyjniające w placówce integrację dzieci zdrowych i niepełnosprawnych;
 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym; kształtujemy wrażliwość ekologiczną; kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie;
 • Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych poprzez różnorodne formy działalności werbalnej, ruchowej i kontaktu z teatrem, muzyką i plastyką;
 • Promujemy zdrowy styl życia;
 • Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej;
 • Włączamy się w realizacje dodatkowych programów i do akcji ogólnopolskich, np. „„Kubusiowi przyjaciele natury”, ”Pomóż dzieciom i przyrodzie” (zbiórka zakrętek, baterii), „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”; „Cała Polska czyta dzieciom”, „Na niebiesko dla autyzmu”
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale  i do radzenia sobie z porażkami;
 • Wypracowuje metody pracy z dziećmi zdolnymi i dziećmi mającymi trudności;
 • Tworzymy zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia;
 • Prowadzimy ścisłą współpracę z rodzicami; jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka;
 • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki (imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców);
 • Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców organizując im pomoc i wsparcie;
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola;
 • Podejmujemy coraz to nowe działania związane z promocją przedszkola, uaktualniamy na bieżąco stronę internetową;
 • Wspieramy rozwój zawodowy nauczycieli;
 • Doskonalimy bazę i estetykę pomieszczeń oraz terenu ogrodu przedszkolnego;
 • Udoskonalamy system zarządzania przedszkolem.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną przyjazna dzieciom, rodzicom, pracownikom. Przedszkole to miejsce dla każdego dziecka, zarówno zdrowego, jak i z deficytami rozwojowymi;
 • Wszyscy pracownicy przedszkola współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne;
 • Przedszkole kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi wartościami uniwersalnymi takimi jak: prawda, dobro, piękno, przyjaźń;
 • Przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci w sposób swobodny mogą wyrażać emocje, uczyć się zasad społecznego współżycia i rozwijać w sposób wszechstronny;
 • Nauczyciele dobrze znają dziecko i jego środowisko rodzinne, orientują się w ich potrzebach, możliwościach i oczekiwaniach;
 • Nauczyciele wykazują zaangażowanie i dbałość o każdego wychowanka, umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka, celem lepszego stymulowania jego edukacji;
 • Realizowany system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijaniu ich zainteresowań i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.
 • Poprzez zabawę i atrakcyjne metody pracy dziecko zdobywa umiejętności rozwiązywania problemów, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, poznawania otaczającej rzeczywistości;
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Rodzice są partnerami aktywnie uczestniczącymi w życiu przedszkola;
 • Podejmowane są różnorodne działania mające na celu pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych i innym rodzinom potrzebującym wsparcia;
 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym, ma dobrą opinię;
 • Przedszkole w miarę możliwości jest wyposażane w nowy sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i zabawki;

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

 1. Ciekawe świata,
 2. Ufne w stosunku do nauczycieli,
 3. Radosne,
 4. Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 5. Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 6. Uczciwe i prawdomówne,
 7. Odpowiedzialne i obowiązkowe,
 8. Kulturalne i tolerancyjne,
 9. Świadome zagrożeń.

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

Sposoby motywacji dzieci:

 1. Stosowane nagrody
 • pochwała indywidualna
 • pochwała przed całą grupą
 • pochwała przed rodzicami
 • oklaski
 • drobne nagrody – emblematy, naklejki

 

2. Środki zaradcze w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad

 • upomnienie ustne,
 • tłumaczenie i wyjaśnianie, ukazywanie następstw postępowania , tłumaczenie dziecku  aby skłonić go do autorefleksji
 • wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka
 • propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, monitorowanie, wspomaganie rozwoju
 • informacja rodziców o stanie rozwoju dziecka
 • wymiana doświadczeń ze specjalistami
 • półroczna realizacja założonych celów i zadań, analiza i wnioski do dalszej pracy
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej
 • przygotowanie dla rodziców pisemnej informacji o gotowości szkolnej dziecka (grupy starsze)

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • obserwacji funkcjonowania w grupie
 • wytworów prac dzieci
 • prezentacja umiejętności dzieci – konkursy, występy
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
 • kroniki przedszkolnej
 • materiały reportażowe – zdjęcia, filmy
 • rozmów

Sposoby informowania rodziców o postępach dzieci:

 • rozmowy indywidualne z rodzicami
 • organizowanie dni otwartych
 • organizowanie zebrań, warsztatów
 • omawianie arkuszy diagnostycznych
 • arkusz informacyjny osiągnięć dziecka w przedszkolu
 • organizowanie zajęć otwartych
 • prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną.

 1. Ustalenie w razie potrzeb stałego dnia i godzin konsultacji pedagogicznych nauczycieli z rodzicami.
 2. Zebrania ogólne, grupowe.
 3. Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte, uczestniczące.
 4. Organizowanie konsultacji ze specjalistami: psycholog, logopeda, rehabilitant.
 5. Prezentacja na tablicach grupowych i stronie www planów działań przedszkola.
 6. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka przez prezentację publikacji          dotyczących tematu, organizowanie cyklicznych spotkań.
 7. Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym
  rodzicom o planowanych działaniach przedszkola.
 8. Włączanie rodziców w działania na rzecz przedszkola, współorganizowanie przedsięwzięć.

 

Decyzyjność Rodziców
Rodzice mogą współdecydować w zakresie:

 1. Udziału dziecka w zajęciach dodatkowych (z religii, języka angielskiego).
 2. Czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Udziału dziecka w wycieczkach.
 4. Wyrażania zgody na umieszczanie zdjęć swego dziecka np.na stronie internetowej.
 5. Ustalenia wysokości składek na radę rodziców i formie ich wydatkowania.
 6. Wyeliminowania potraw, na które dziecko jest uczulone.
 7. Wyboru przedstawicieli do rady rodziców.
 8. Opiniowania kalendarza wycieczek, imprez, uroczystości przedszkolnych.
 9. Organizacji imprez przedszkolnych.
 10. Wygłaszania opinii na temat pracy placówki.
 11. Propozycji zakupu sprzętu i zabawek do przedszkola.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.

Cele współpracy z instytucjami:
– rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
– satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
– kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
– kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
– urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
– poszerzenie kontaktów, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,
– zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
– włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy

Przybliżenie założeń pracy  przedszkola w środowisku lokalnym
1. Zapraszanie innych placówek oświatowych na uroczystości przedszkolne.
2. Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola.
3. Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach, w środowisku.

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego
1. Zbieranie „nakrętek” na zakup sprzętu dla niepełnosprawnych.
2. Udział w akcji „Góra grosza”.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
1. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
2. Warsztaty dla rodziców.

Współpraca z Biblioteką Miejską
1.Uczestniczenie w zajęciach bibliotecznych.
2.Uczestniczenie w konkursach organizowanych przez bibliotekę.
3. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Współpraca z Muzeum im. A. Kłosińskiego
1. Zwiedzanie muzeum.
2.Uczestniczenie w warsztatach organizowanych przez muzeum.

Współpraca ze Szkołami Podstawowymi
1. Wycieczki przedszkolaków do szkoły ( obserwacja lekcji, przybory pierwszoklasisty) w celu zminimalizowania bariery pomiędzy szkołą a przedszkolem.
2. Wspólne uroczystości.
3. Badanie losów absolwentów.

Współpraca z Policja, Strażą Pożarną, Ratownikami wodnymi
1. Pogadanki dla dzieci i rodziców.
2. Wycieczki przedszkolaków.
3. Konkursy organizowane przez w/w instytucje.

Współpraca z Domem Kultury
1. Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez DK – „Bezpieczny Przedszkolak „, „Krakowiaczek”.

2.Uczestniczenie w ofertach bajek, teatrzyków, w wystawach itp.

Współpraca z Nadleśnictwem Andrychów
1. Spotkania z leśnikiem.
2. Pozyskiwanie sadzonek, krzewów do ogrodu przedszkolnego.
3. Zbiórka żołędzi i kasztanów na zimowe dokarmianie zwierząt

 

Współpraca z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

 1. Udział najstarszych dzieci w zajęciach na basenie.
 2. Zajęcia sportowe, rekreacyjne na hali sportowej.

 

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 1. Pomoc dla Rodziców.
 2. Organizowanie żywienia dla dzieci.
 3. Udział w zespołach interdyscyplinarnych.

 

Współpraca z punktami usługowymi, zakładami pracy itp.

1. Poznawanie przez dzieci różnorodnych zawodów, miejsc użyteczności społecznej.

PRIORYTETY ROZWOJU NA LATA 2013-2017

1. „My i ekologia, czyli przyroda wokół nas” – Tworzenie warunków   sprzyjających podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców

Cele główne: 

 • Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
  • Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców
   • Pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi

Wskaźniki – umiejętności dzieci

 • Rozpoznają różne środowiska przyrodnicze
 • Rozróżniają rośliny rosnące w różnych środowiskach (kwiaty, drzewa, owoce itp.)
 • Rozpoznają zwierzęta i znają sposób ich życia
 • Rozumieją odpowiedzialność za stan środowiska przyrodniczego
 • Posiadają wiedzę o środowisku, jego ochronie i zagrożenia

2. „Rozbudzanie zainteresowań teatrem – dziecko widzem i aktorem”

Cele główne:

 • Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i kreatywnej postawy dzieci
 • Wspomaganie wrodzonych możliwości twórczych dzieci
 • Stymulowanie twórczej aktywności i dziecięcej ekspresji scenicznej dzieci
 • Ćwiczenie pamięci, dykcji i swobody scenicznej dzieci

Wskaźniki – umiejętności dzieci:

 • Znają pojęcia związane z teatrem.
 • Potrafią odgrywać różne role w zabawach parateatralnych posługując się mową gestem, ruchem.
 • Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości teatralnej.
 • Rozumieją znaczenie sztuki.
 • Umieją współpracować w zespole.
 • Potrafią radzić sobie z emocjami.
 • Dostrzegają różnice, możliwości i znaczenie mowy

 

3. „Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci”

Cele główne:

 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki
 • Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez koordynację czynności wzrokowo-słuchowo-ruchowych z wykorzystaniem metody Marty Bogdanowicz
  • Poznawanie regionalnych instytucji promujących działalność kulturalną

 

 

Wskaźniki – umiejętności dzieci:

 • Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne.
 • Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej.
 • Odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalną.
 • Graja na instrumentach perkusyjnych.
 • Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji.
 • Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej poza terenem przedszkola.

 

4. „Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka”

Cele główne:

 • Stymulowanie i doskonalenie sprawności psychomotorycznej
  • Przyswajanie, opanowywanie różnych umiejętności i nawyków ruchowych o znaczeniu zdrowotno-rekreacyjnym oraz sportowym
  • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni twórczej w aktywności ruchowej

Wskaźniki – umiejętności dzieci:

 • Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
 • Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
 • Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
 • Potrafią łączyć ruch z muzyką.
 • Wykazują sprawność fizyczną.
 • Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
 • Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.


MODEL ABSOLWENTA

 • Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia obowiązków szkolnych.
 • Jest samodzielny.
 • Jest ciekawy świata.
 • Jest radosny, otwarty na innych.
 • Potrafi współdziałać w zespole.
 • Potrafi cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.
 • Ma ukształtowane poczucie własnej wartości.
 • Jest aktywny w podejmowaniu działań.
 • Lubi działania twórcze.
 • Rozwija swoje talenty.
 • Zna zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • Ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym. Rozumie potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną)
 • Zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe i Unii Europejskiej

Inne istotne zadania do realizacji

 • Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
 • Nowe urządzenia ogrodowe.
 • Wymiana instalacji elektrycznej
 • Remont ogrodzenia

Koncepcja Pracy Przedszkola została przyjęta przez Radę Pedagogiczną SPWP nr 7 w Kętach  uchwałą nr 2/2013/2014 z dnia 30.08.2013r.

Uwagi:

 • Koncepcja pracy SPWP nr 7 w Kętach jest otwarta, analizowana, modyfikowana                w razie potrzeb;
 • Koncepcja pracy jest znana Rodzicom i przez nich akceptowana;
 • Koncepcja obowiązuje w latach szkolnych od 2013- 2014 do 2016-2017