Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY
SAMORZĄDOWEJ PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  NR 7
W KĘTACH

Staramy się tworzyć miejsce przyjazne dzieciom i ich Rodzicom, gdzie każde dziecko jest ważne, a jego potrzeby zauważone

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy w tym                        w szczególności w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz Statucie SPWP nr 7 w Kętach.

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej placówki i analizą oczekiwań jakim powinno sprostać dobre przedszkole.

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA      

1) Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

2) Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.

3) Doskonalenie, jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.

4) Zarządzanie zapewniające sprawne funkcjonowanie przedszkola.