Rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli

Zarządzenie nr 1/2017

Dyrektora Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego Nr 7 w Kętach

z dnia 16.03.2017 r.

 

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego, oraz postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2017/2018 do Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego Nr 7 w Kętach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art.154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządza się,  co następuje:

  • 1

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego, oraz  postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego Nr 7 w Kętach

 

Lp. Czynność postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania podstawowego Terminy
w postępowania uzupełniającym
1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie
do przedszkola.
od 30 marca 2017r.
do 19 kwietnia 2017r
do godz. 15.00
od 19 maja 2017r.
do 29 maja 2017r.
do godz. 15.00
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 5 maja 2017r. 1 czerwca 2017r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego, woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. od 8 maja 2017r.
do 15 maja 2017 r.
do godz. 15.00
od 2 czerwca 2017 r.
do 12 czerwca 2017r.
do godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 16 maja 2017r. 13 czerwca 2017r.
  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach oraz na stronie internetowej przedszkola.

 

Zarządzenie nr 2/2017

Dyrektora Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego Nr 7 w Kętach

z dnia 16.03.2017 r.

w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach na rok szkolny 2017/2018.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.446 ze zm.) oraz art.131 ust 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U z 2017 r. poz.59) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

  • 1

Określa się następujące kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego Nr 7 w Kętach wraz z liczbą punktów przyznaną każdemu z kryteriów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów.

 

L.p. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kęty Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
1.  

Dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

 

32  

Wniosek o przyjęcie dziecka
do przedszkola

2.  

Dziecko ma ustawowe prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego

 

16  

Wniosek o przyjęcie dziecka
do przedszkola

3. Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszej preferencji lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji 8 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego/ubieganiu się            o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji rodzeństwa dziecka
4. Oboje rodziców/rodzic samotnie wychowujący/ prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym 4 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów             o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub              o pobieraniu nauki

w systemie dziennym

5. Dziecko jest mieszkańcem miejscowości,
w której zlokalizowane jest przedszkole pierwszej preferencji
2  

Wniosek o przyjęcie dziecka
do przedszkola

 

6. Rodzina dziecka jest objęta opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny 1 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
o objęciu rodziny dziecka opieką kuratora sądowego  lub asystenta rodziny
  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach oraz na stronie internetowej przedszkola.