O przedszkolu

Przedszkole mieszczące się przy ul. Żwirki i Wigury 15 „A” w Kętach rozpoczęło swoją działalność 01.04. 1973 roku. Zostało wybudowane przez ówczesny Zakład Metali Lekkich w Kętach jako przedszkole zakładowe. Od 1991 r. organem prowadzącym jest Gmina Kęty. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie. Przedszkole mieści się w wolnostojącym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród przedszkolny i piękne, wielofunkcyjne, duże, jasne sale zabaw dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Dwie sale znajdują się na parterze a trzy na pierwszym piętrze. Ponadto przedszkole posiada wygodną, dużą szatnię, gabinet logopedyczny, pomieszczenia biurowe, zaplecze kuchenne i sanitarne. Budynek i ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe oraz dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W przedszkolu funkcjonuje 7 grup – w tym 2 grupy integracyjne.  Zatrudnionych jest 13 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli wspomagających (oligofrenopedagodzy), a także nauczyciel jęz. angielskiego, religii, psycholog, logopeda oraz rehabilitant. Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne oraz pogłębia i poszerza swoje umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego. Przedszkole zatrudnia także 12 pracowników administracji i obsługi. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku od godz.6.30 do 16.30. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie w godzinach od 7.00 do 12.00. Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nasze przedszkole zapewnia dzieciom optymalne, bezpieczne warunki wszechstronnego rozwoju, zgodnie z ich potencjałem i możliwościami, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, atrakcyjną ofertę zajęć. Podstawową formą aktywności dzieci jest zabawa. Dzięki niej i własnym doświadczeniom przedszkolaki zdobywają wiedzę i umiejętności. Wszystkie dzieci traktowane są podmiotowo i indywidualnie. Nasze dzieci są akceptowane, kochane, obdarzane szacunkiem. Organizujemy zajęcia w grupach, zespołach, indywidualne. Zachęcamy dzieci do samodzielnego planowania dnia. Stawiamy na wielozmyslowe poznanie otaczającej rzeczywistości. Oferujemy naszym wychowankom zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji: matematycznej, komunikacyjnej, językowej, artystycznej, w tym zajęcia umuzykalniające, warsztaty plastyczne. Prowadzimy działania wychowawcze, proekologiczne i prozdrowotne. Nauczyciele w pracy z dziećmi korzystają z wielu metod psychologicznych i pedagogicznych. Są to m.in. elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metody Dobrego Startu – M. Bogdanowicz, metoda – Pedagogika Zabawy, wybrane techniki relaksacyjne, elementy metody C.Orffa oraz metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, a także elementy muzykoterapii, bajkoterapii.

Integrujemy nasze działania z oczekiwaniami Rodziców oraz zapraszamy ich do uczestnictwa w zajęciach otwartych, warsztatach oraz do wspólnego świętowania.

Placówka może się poszczycić wieloma dyplomami i certyfikatami za udział wychowanków w różnorodnych konkursach i przeglądach, realizacjach dodatkowych programów. Nasze osiągnięcia oraz ciekawe wydarzenia z życia przedszkola promujemy poprzez stronę internetową oraz media lokalne.