Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego


Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego - wersja PDF

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
 
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
 
Nazwa i adres podmiotu publicznego

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr

7 w Kętach Ul. Żwirki i Wigury 15 A 32-650 Kęty


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Numer identyfikacyjny

REGON 07100724800000


Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania:

do 31.03.2021 r.


Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
spwp7@edukacja.kety.pl

Telefon kontaktowy
338453936

Miejscowość
Kęty


Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. MAŁOPOLSKIE
Powiat
Powiat oświęcimski
Gmina
Kęty (miasto)


Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[    ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

[ X ] 2) wojewody

[    ] 3) nie dotyczy
W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:
 
 
 
 
Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[    ] TAK

[ X ] NIE

[    ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:
 
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem
[    ] TAK

[ X ] NIE
 

pomieszczeń technicznych?
[    ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:
 
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[    ] TAK

[ X ] NIE

[    ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:
 
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK

[    ] NIE

[    ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego:
 
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[    ] TAK

[ X ] NIE

[    ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:
 
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej
Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się na parterze budynku, do którego można dostać się za pomocą podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się w budynku. Toaleta nie jest przystosowana
 
dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność windy i przystosowanie korytarzy:

W budynku nie ma dostępnej windy, korytarze w jednostce nie są dostosowane do osób na wózku inwalidzkim.

Inne:

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill'a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.
Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron:
2
Liczba aplikacji:
0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
 

Lp.
ID a11y-url
ID a11y-status
ID a11y-data-sporzadzenie
001
https://bip.malopolska.pl/ spwpn7wketach
[    ] Zgodna

[ X ] Częściowo zgodna

[    ] Niezgodna
2020-09-23
002
https://spwp7.edukacja.kety.pl/
[    ] Zgodna

[ X ] Częściowo zgodna

[    ] Niezgodna
2020-09-29
 
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron:
0
Liczba aplikacji:
0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
 

Lp.
Adres strony internetowej
Zgodność z UdC
 
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Lp.
Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania
Zgodność z UdC
 
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej (proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)
 
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)
a. Kontakt telefoniczny
[ X ] TAK

[    ] NIE
b. Kontakt korespondencyjny
[ X ] TAK

[    ] NIE
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych
[    ] TAK

[ X ] NIE
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych
[    ] TAK

[ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów
[    ] TAK

[ X ] NIE
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)
[    ] TAK

[ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty
[    ] TAK

[ X ] NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:
[    ] od razu

[    ] w ciągu 1 dnia roboczego

[    ] w ciągu 2-3 dni roboczych

[    ] powyżej 3 dni roboczych
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)
[    ] TAK

[ X ] NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[    ] TAK

[ X ] NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby
 
posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:
 
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)
2
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[    ] TAK

[ X ] NIE

[    ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
 
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[    ] TAK

[ X ] NIE

[    ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:
 
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[    ] TAK

[ X ] NIE

[    ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:
 
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[    ] TAK

[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba wniosków – ogółem:
 
Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form:

(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)
 
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[    ] TAK

[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:
 
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
 
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.

 

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[    ] TAK

[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:
 
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
 
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[    ] TAK

[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:
 
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
 
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[    ] TAK

[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:
 
Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:
 
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego