RODO


INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W SAMORZĄDOWEJ PLACÓWCE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NR 7 W KĘTACH

 

                W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz  ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż:

 

 

        I.            Administrator.

 

Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach  reprezentowana przez Panią mgr Jolantę Musiał - dyrektora, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 15 A, 32-650 Kęty.

tel. (033) 845 39 36

e-mail:  spwp7@edukacja.kety.pl

adres WWW: www.spwp7.edukacja.kety.pl  

 

      II.            Inspektor ochrony danych.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Pawła Lisa, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)      pod adresem poczty elektronicznej: spwp7@edukacja.kety.pl 

2)    pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

    III.            Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych odbywa się w związku z  realizacją zadań Statutu SPWP Nr 7 w Kętach, Prawa Oświatowego i ustawy o samorządzie terytorialnym.

 

    IV.            Cele przetwarzania danych osobowych

 

1.     Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych odbywa się w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Samorządową Placówkę Wychowania Przedszkolnego
nr 7 w Kętach  obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

2.     Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

3.     Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

      V.            Odbiorcy danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt IV odbiorcami Pani/Pana/Dziecka danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

 

    VI.            Okres przechowywania danych osobowych.

 

1.     Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2.     Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

  VII.            Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:

1)         dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,

2)         sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych,

3)         usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

4)         ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

5)         przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych.

 

VIII.            Prawo do wycofania zgody.

 

                        1.     Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do wycofania zgody.
                        2.     Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 

    IX.            Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

      X.            Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 

1.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Dziecka może być wymogiem:

1)       ustawowym,

2)       umownym,

3)       warunkiem zawarcia umowy,

      do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2.     W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3.     W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4.     W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych lub dziecka, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

    XI.            Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

 

Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.